Algemene Voorwaarden SOULSHINEVIBES.BE/PUURINBALANS.BE – Tinne Geukens

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Tinne Geukens bedoeld.  Handelsregisternummer 0840399189 BTW BE 0840.399.189

Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma’s

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s.

2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de desbetreffende productpagina’s op de website.

2.3 Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

2.4 Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

2.5 De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van welzijn, holistische therapieën, dienstverlening en coaching. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen.

2.6 De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een  online platform.

2.7 De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

2.8.  De inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject. De duurtijd zal telkens per traject of cursus worden vermeld. Indien een duurtijd levenslang vermeld betekent dit zo lang de dienstverlener, het platform of het traject bestaat.

2.9. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant.

2.10 De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

3.1 ONLINE PROGRAMMA’s Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een volledig online programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan tinnegeukens@icloud.com. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Je zal dan verder niet meer aan het programma kunnen deelnemen en verwijderd worden uit de community groep(en). Je zal geen toegang meer hebben tot website of enige andere educatie. Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

3.2 REIKI PROGRAMMA: hier is geen refund mogelijk vermits hier sprake is van een tijdsreservering. Neem contact met me op indien je verhinderd bent – we bekijken of verzetten van datum mogelijk is in overleg.

Artikel 4  Afspraken inzake consulten/sessies

4.1 Afspraken kan je eenvoudig op elk moment van de dag en week inplannen via mijn online agenda. Je kan een afspraak inplannen vanaf 24u voor afspraakmoment tot 2 maanden in de toekomst.

4.2 Indien je 2 afspraken wenst dan dien je deze apart te maken.

4.3 Tijdsblokken zijn een indicatie. In deze tijd zit ook berekend dat ik mijn praktijkruimte moet klaarzetten voor een volgende consultatie.

4.4 Afspraken annuleren kan kosteloos tot 24u voor de afspraak. Wanneer je een afspraak annuleert binnen de 24u voorafgaand op de afspraak, wordt de sessie toch volledig in rekening gebracht, tenzij je door plotse ziekte of overmacht niet kan komen en de afspraak verzet naar een datum binnen de 14 dagen.  Verzet je een tweede keer, wordt de afspraak alsnog aangerekend.

4.5 Ik kan wegens ziekte of overmacht zelf een afspraak annuleren. Je wordt dan zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht en je krijgt een nieuwe afspraak op een zo nabij mogelijke datum.

4.6 Wie op een geboekte afspraak niet komt opdagen zonder annuleren of verwittigen krijgt géén nieuwe afspraak. De geboekte sessie wordt volledig in rekening gebracht.

4.7 Wie meer dan 10 minuten te laat aankomt op de afspraak kan ik omwille van tijdsgebrek geen kwalitatieve sessie meer geven.  Je mag zelf kiezen of je de resterende tijd nog wil gebruiken. De geboekte sessie wordt volledig in rekening gebracht, ongeacht je de resterende tijd opneemt.

4.8 Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent.

Artikel 5 Workshops en cursussen van 1 dag

5.1 Je inschrijving voor een workshop of cursus is pas definitief na betaling.  De plaatsen zijn beperkt en de toelating tot deelname wordt toegekend overeenkomstig de ontvangst van de betaling.

5.2 Bij annulatie door de klant tot 2 weken voor de startdatum wordt een administratiekost van €35 aangerekend.

5.3 Bij annulatie door de klant binnen 2 weken voor de startdatum is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

5.4 Bij annulatie door de klant binnen 1 week voor de startdatum is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling kan in een keer of in sommige gevallen in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

6.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald.

6.3 Besluit je om termijnbetalingen stop te zetten, wordt de toegang tot het volledige programma voor jou geannuleerd.

6.4 Kaarten die gekocht worden voor een live event op locatie kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

6.5 De betaling van individuele consulten gebeurt ter plaatse. Betalen kan contant, via de bank app of via de payconiq app.

6.6 De betaling van workshops, afstandsconsulten of online consulten dienen zo snel mogelijk en uiterlijk 48u voorafgaand aan de afspraak via overschrijving te zijn voldaan.

6.7 Wie niet op de afspraak was krijgt een factuur opgestuurd, te voldoen binnen de 14 dagen na factuurdatum d.m.v. overschrijving. Bij niet betaling op de uiterste betaaldatum, is intrest verschuldigd van 10% van het factuurbedrag plus 50 euro administratiekosten.

Artikel 7 Intellectueel eigendom / gebruik materialen. 

7.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

7.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 8 Materialen en licenties 

8.1 Ik streef ernaar de materialen online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Wanneer ik beslis met een programma te stoppen, word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 9 Klachten 

9.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

9.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 Ik span me naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik verstrek geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.

10.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

10.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. Deze is ook steeds beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van mijn aansprakelijksheidsverzekering. Tevens is het bedrag in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

Artikel 11 Overmacht 

11.1 Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

11.3 In geval van opschorting zal ik alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

11.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik mijn verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

Artikel 12 Privacy 

Hiervoor verwijs ik naar de privacy verklaring.

Artikel 13 Overig 

13.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

13.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

13.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 14 Geschillen 

14.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

14.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

15.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden 

16.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ten allen tijde zijn de huidig geldende algemene voorwaarden te bekijken op mijn website.

Het maken van een afspraak betekent automatisch dat je je akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden.